UK GREAT scholarships สาขาวิชาหลักตามนโยบาย Thailand 4.0

ทุน GREAT scholarships
ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่าแปดแสนบาท  เพื่อศึกษาต่อสหราชอาณาจักรใน 1 ใน 5 สาขาวิชาหลักในแผนพัฒนา Thailand 4.0

สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร

โครงการ GREAT Scholarships 2019 – East Asia เป็นความร่วมมือระหว่าง บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 24 แห่ง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร

สำหรับโครงการในประเทศไทยนั้น จะประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโทรวม 5 ทุน มูลค่าทุนละ £20,000 ในสาขาวิชาแกนหลักตามนโยบายของแผนพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 คือ สาขาวิทยาการหุ่นยนต์ สาขาการบินและโลจิสติกส์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพลังงานชีวมวลและชีวเคมี และสาขาวิชาดิจิทัล

นอกจากการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยแล้ว โครงการนี้ยังผลักดันให้นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร 5 แห่ง ที่ร่วมโครงการในปีการศึกษา 2562 อีกด้วย (เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2562)
จุดเด่นของโครงการ

  • ทุนการศึกษามีมูลค่าทุนละ £20,000 รวมมูลค่าทุนสำหรับประเทศไทยทั้งหมดคือ £100,000 หรือกว่า 4 ล้านบาทไทย
  • ทุนการศึกษาจำนวนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี
  • ทุนการศึกษามุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนในสาขาวิชาหลักของ S-curve ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

กำหนดรับสมัคร

โครงการจะปิดรับสมัครตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่ร่วมโครงการ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดในลิงค์ของแต่ละสถาบัน

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 – ตรวจสอบคุณสมบัติ

  • ถือสัญชาติไทย (ตามหนังสือเดินทาง)
  • ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรที่จะสมัครเปิดเรียนในช่วง Autumn Term ของปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนที่ 2 – ตรวจสอบข้อมูลของทุนการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 – สมัครทุนการศึกษาโดยตรงกับมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งระบุไว้ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4 – ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้รับทุน จะได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

ขั้นตอนที่ 5 – ผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา หลังลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ และสาขาวิชา

Aviation: GREAT Cranfield University Scholarship — Thailand 2019
เรียนปริญญาโทด้านการบินกับ 1 ใน 50 สถาบันชั้นนำด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบินและการผลิต

Robotics: GREAT University of Southampton Scholarship — Thailand 2019
เรียนปริญญาโทสาขาวิทยาการหุ่นยนต์ในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ด้านวิศกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Bio-energy: GREAT Newcastle University Scholarship — Thailand 2019
เรียนปริญญาโทสาขาชีวมวลและชีวเคมีในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 175 อันดับแรกของโลก

Digital: GREAT Regent’s University London Scholarship — Thailand 2019
เรียนปริญญาโทสาขาดิจิทัลในมหาวิทยาลัยที่สอดแทรกองค์ความรู้ของการประกอบกิจการ และทักษะเฉพาะทางของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

Healthcare: GREAT St Mary’s University, Twickenham Scholarship — Thailand 2019
เรียนปริญญาโทสาขาการดูแลสุขภาพในสถาบันอันดับ 1 ในลอนดอนด้านความพึงพอใจของนักศึกษา เลือกเรียนหลักสูตรด้านการดูแลสุขภาพ

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา