ทุนป.โท สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

Skoltech ทุนปริญญาโท
สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology : Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าฯ ถวานทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

จำนวนทุนที่รับสมัคร 

จำนวน 3 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด หากอยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดทุน
  • มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา