SET ให้ทุนป.โท ปี 2018

ทุนปริญญาโท ตลาดหลักทรัพย์

SET Scholarship 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุน ปริญญาโท-ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา MBA หรือ Management สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา Top 10 จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ได้รับผลตอบรับ ให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแล้ว
4. ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัด จากทุนประเภทอื่น และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนจากทุนอื่น
5. เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความประพฤติดี
6. ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจาก ความผิดพลาดอันได้กระทำโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ
7. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป้นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถามได้ที่:

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร
คุณมธุรส วุฒิโรจน์พลากร (อ๋า) โทร. 02 009 9710 e-mail: [email protected];
หรือ คุณสกุณี พยุงศักดิ์สกุล (โอ๋) โทร. 02 009 9713 e-mail: [email protected]

ที่มา https://www.set.or.th