ม.รังสิตให้ทุนป.โท-เอก ไม่น้อยกว่า 5 ทุน

คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 35 ปีกรณีศึกษาระดับปริญญาโท และไม่เกิน 40 ปีกรณีศึกษาระดับปริญญาเอก ณ วันที่สมัครขอรับทุน

1.2 วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

  • 1.2.1 ทุนระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิค มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 และ/หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทสาขารังสีเทคนิค หรือฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรังสีเทคนิค โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน
  • 1.2.2 ทุนระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิคหรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรังสีเทคนิค และจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารังสีเทคนิค หรือฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรังสีเทคนิค มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกสาขาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรังสีเทคนิค โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน

1.3 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลาโดยได้รับการตอบรับจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาได้

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะรังสีเทคนิค

2. ลักษณะทุน

2.1 ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงตามที่จ่ายจริง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

2.2 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตามอัตราผู้ช่วยอาจารย์หรืออาจารย์

2.3 ได้รับสิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

2.4 เมื่อผู้รับทุนได้รับทุนการศึกษาแล้ว สามารถไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกได้ทันที

3. เงื่อนไขทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

3.1 ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของแต่ละภาคการศึกษาให้คณะรังสีเทคนิครับทราบ

3.2 ผู้ได้รับทุนต้องระบุการได้รับทุนการศึกษาจากคณะรังสีเทคนิค ให้ชัดเจนในสิ่งพิมพ์ และวิทยานิพนธ์ที่แสดงผลงานของผู้รับทุน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน

3.3 ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมกรณีศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน

3.4 ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมกรณีศึกษาในระดับปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน

3.5 คณะรังสีเทคนิคระงับการให้ทุนการศึกษาได้ กรณีขาดคุณสมบัติตามข้อ 1. หรือข้อ 3.3 หรือข้อ 3.4

3.6 เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องทำงานในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นระยะเวลา 3 เท่าของระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา

4. การพิจารณาการให้ทุนและจำนวนทุน

4.1 คณะกรรมการพิจารณาทุน ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนและแจ้งผล

4.2 จำนวนทุนที่ให้

  • ศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 4 ทุน
  • ศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทุน
  • หรือตามที่คณะรังสีเทคนิคพิจารณาเห็นสมควร

5. การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะขอรับทุน สามารถติดต่อได้ที่คณะรังสีเทคนิค ชั้น 10 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00-16:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการโทร. 02-7916000 ต่อ 1704, 1709 หรือ ส่ง e-mail มาที่ [email protected] พร้อมแนบประวัติ และข้อมูลการติดต่อกลับที่สะดวก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับคณะรังสีเทคนิคโดยตรงอีกครั้ง

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา