สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนปริญญาโท (ทุนรัฐบาล) ปี 2564

ทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน สำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 ทุน

โดยการรับสมัครแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 มกราคม 2565 จำนวน 3 ทุน
รอบที่ 2 รับสมัครต้งแต่ว้นที่ 1 เมษายน – 24 มิถุนายน 2565 จำนวน 7 ทุน
ทั้งนี้ หากการดำเนินการในรอบที่ 1 มีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ให้โอนจำนวนทุนที่เหลือไปดำเนินการเพิ่มเติมในรอบที่ 2 ได้

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ซี่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาที่จะไปศึกษาโดยได้รับการจัดอันดับโลกอยู่ใน Top 20 จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล เช่น Time Higher Education (THE), QS World University Ranking เป็นต้น
กลุ่มสาขาวิชา : เช่น กลุ่มคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มกฎหมายเฉพาะด้าน กลุ่มนโยบายต่างๆ กลุ่มความปลอดภัย/ความมั่นคง/อาญาวิทยา/นิติวิทยาศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง กลุ่มการแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาตร์/การขนส่ง/โลจิสติกส์/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเที่ยว/กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/การศึกษาและที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา