กพ ร่วมกับ สวทช ให้ทุนรัฐบาลในระดับป.โท-เอก ต่างประเทศ

ทุนรัฐบาล สวทช ด้านวิทยาศาสตร์ 2562
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ (ระดับปริญญาโท-เอก) เพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

จำนวนทุนที่รับสมัคร : จำนวน 30 ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน

ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน
กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

การรับสมัครคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71412

โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ ของฝ่ายนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th