ก.พ.-กระทรวงวิทย์เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ปี 2562

ทุน กพ กระทรวงวิทย์ ทุนรัฐบาล
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นทุนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก และทุนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 26 ทุน

รับสมัครทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร จากแหล่งที่มาของทุนการศึกษา

ปล. เว็บไซต์หลัก ทั้ง สำนักงาน ก.พ. และ สวทช. ยังไม่ขึ้นเป็นทางการ