สถาบันวัคซีนฯ ให้ทุนวิจัย เรียนต่อโท-เอก ปี 2561

ทุนปริญญาโท nvi 2561

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุน ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

1. ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน

-สำหรับบุคคลทั่วไป ทุนละไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 7 ทุน
-สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 2 ทุน

2. ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน 

-สำหรับโครงการภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีนฯ ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 10 ทุน

-สำหรับการอบรม ศึกษาดูงานฯ ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 3 ทุน

3. ทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 

-ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกต่างประเทศ ทุนละไม่เกิน 3,000,000 บาท จำนวน 1 ทุน
-ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศ ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 1 ทุน

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   funding.nvi.go.th   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0 2580 9729-31 ต่อ 308
โทรสาร 0 2850 9732