ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปี 2562

ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ภาค 1/2562 เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2562)
ทุนสนับสนุนหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562
ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2562

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
2. ใบสมัครทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (กรณีขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ยื่นเอกสารการสมัครภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทรศัพท์ 02-4709627)
3. หนังสือให้คำรับรอง เกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา