ทุนรัฐบาลอิตาลี ระดับปริญญาโท ปี 2019-2020

ทุนรัฐบาลอิตาลี
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019-2020 ในระดับปริญญาโท หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านการวิจัยในสถาบันการศึกษาของอิตาลีในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาและวรรณคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม พลังงาน ศิลปะ การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โทรคมนาคม ไมโครและนาโนเทคโนโลยี อวกาศ และดนตรี

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี (ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอิตาเลียนในระดับดี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาในไทย แหล่งข้อมูลทุนการศึกษาของอิตาลี