ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

  • ทุนต่างประเทศ (ทุนเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์)) ในระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก จำนวน 16 ทุน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การแพทย์ทางเลือก ทันตแพทยศาสตร์

  • ทุนในประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) จำนวน 30 ทุน

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา