FIBO ให้ทุนป.โท-เอก ด้านหุ่นยนต์

ทุนการศึกษา fibo
ทุนการศึกษา fibo

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จะดำเนินการเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมมอบทุนการศึกษา 20 ทุน ทุนละ 45,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณาจารย์ประจำหลักสูตรของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น อาจารย์ วิศวกร นักวิชาการ นักออกแบบ นักวิจัย นักพัฒนา ที่มีความชำนาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทั้งในวงการอุตสาหกรรมไทยและนานาชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติ ด้านวิทยาการหุ่นยนต์

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาโท
-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
Master of Engineering (Robotics and Automation : FRA)
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาธุรกิจเทคโนโลยี)
Master of Science (Technopreneurship : TEP)

ระดับปริญญาเอก
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
Doctor of Philosophy (Robotics and Automation : FRA)

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ
ผู้มีความสนใจสามารถสมัครผ่าน www.kmutt.ac.th/admission และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.
โทร.0-2470-9715-6 หรือ
www.fibo.kmutt.ac.th,
www.facebook.com/fibokmutt
E-mail: [email protected]

Add a Comment