ธปท.ให้ทุนป.โท-เอก ในต่างประเทศ ประจำปี 2562


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษา (ทุนแข่งขัน) ประจำปี 2562 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก ในต่างประเทศ

จำนวนทุน 2 ทุน

– ระดับปริญญาโท-เอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ
– ระดับปริญญาเอก สาขาเศรษศาสตร์
ในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุนเบื้องต้น

– มีสัญชาติไทย
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ที่มา https://www.bot.or.th/