กทม ให้ทุนวิจัย ระดับป.โท-เอก

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการในสังกัดอื่น และบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และใบสมัคร ได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation