BAM ให้ทุนป.โท ในประเทศกว่า 20 ทุน

ทุนปริญญาโท BAM

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2563 รวม 20ทุน

BAM จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตลอดหลักสูตร แต่ไม่เกิน 250,000 บาท

ยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2671900 ต่อ 2741

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา