เอมสตาร์ให้ทุนเรียนต่อโท/เอกต่างประเทศ

aimstar scholarship
aimstar scholarship

มูลนิธิเอมสตาร ได้จัดให้มีการมอบทุนการสึกษาเอมสตาร์ประจำปี 2555 แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และมีความใฝ่ฝันในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาประสบการณ์เพิ่มเติมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน ดังนี้

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก สาขา แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
ระยะเวลาในการสรรหาทุน : ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
ประกาศผลการสรรหา : กันยายน 2555

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
– มีความรู้เพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการขอรับทุนในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีคุณสมบัติส่วนตัวที่โดดเด่น เช่น สติปัญญาดีเลิศ มีความใฝ่ฝัน มีความซื่อสัตย์ และให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงแก่มูลนิธิ การให้ข้อมูลเป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดร้ายแรง และมูลนิธิจะตัดสิทธิ์ในการมอบทุนทันที
– ผุ้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายลละเอียดทุนการศึกษา
– เป็นทุนการศึกษาที่ให้จนจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยไม่มีฃ้อผูกมัดใดๆ
– ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก ในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน มูลนิธิจะรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ ตามความเหมาะสม ตลอดหลักสูตรจนกระทั้งนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์ปกติ

ผู้สมัครจะต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ มายังมูลนิธิเอมสตาร์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยดูจากตราประทับของไปรษณีย์ เป็นสำคัญ โดยจัดส่งได้ที่
มูลนิธิเอมสตาร์ เลขที่ 1191 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ติดต่อสอบถามได้ที่ email: [email protected]
ที่มา : http://www.aimstarnetwork.com/th/Aim_Star_Foundation/Scholarship/scholarships3-2555.html

Add a Comment