อิตาลีให้ทุนปริญญาโท สาขาบริหาร การท่องเที่ยว การจัดการความเสี่ยง

MIB School of Management Italia
MIB School of Management Italia

อิตาลีให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2555 ของสถาบัน MIB School of Management ประเทศอิตาลี

สถาบัน MIB School of Management เมืองตริเอสเต ประเทศอิตาลี ได้เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA in International Business) เปิดการเรียนการสอนเดือนกันยายน 2555 โดยจะต้องส่งเอกสารการสมัครโดยตรงไปยังสถาบัน MIB School of Management ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
2. หลักสูตรปริญญาโทด้านการท่องเที่ยว (International Master in Tourism & Leisure) เปิดการเรียนการสอนเดือนตุลาคม 2555 โดยจะต้องส่งเอกสารการสมัครโดยตรงไปยังสถาบัน MIB School of Management ภายในวันที่ 24 กันยายน 2555
3. หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย (Master in Insurance and Risk Management) เปิดการเรียนการสอนเดือนมกราคม 2556 โดยจะต้องส่งเอกสารการสมัครโดยตรงไปยังสถาบัน MIB School of Management ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (มีใบรับรองผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ PTE) และมีประสบการณ์ในการทำงาน

อนึ่ง สถาบัน MIB School of Management เป็นสถาบันการศึกษาด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอิตาลี โดยในปี 2555 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 36 ของยุโรปในด้านการมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและความก้าวหน้าด้าน วิชาชีพของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mib.edu และ www.mib.edu/imtl และสอบถามข้อมูลได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ที่มา :กลุ่มความร่วมมือทวิภาคึ 2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ

Add a Comment