อายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนปริญญาโท ที่โตเกียว

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครผู้เข้ารับทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559

“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท ปีที่ 7 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา (ในระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี)
3. มีผลการเรียน และความประพฤติดี และต้องได้รับหนังสือรับรอง(recommendation letter) 2 ชุด จากอธิการบดี หรือ คณบดี จำนวน 1 ชุด และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆที่มีคุณวุฒิครบถ้วน อีก 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียว
4. มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอ สำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัยหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานั้นๆ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว (โดยระดับภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการของแต่สาขาวิชา สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
5. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และสมัครจากประเทศไทย รวมทั้งต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอนตามมูลนิธิฯ ที่กำหนด
6. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อ
7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษา หรือ ชดใช้ทุนการศึกษาอื่นใด

สาขาวิชาที่ให้ทุน

ผู้รับทุนจากประเทศไทย สามารถเลือกศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาจากบัณฑิตวิทยาลัย ต่อไปนี้
1 บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวิต (Graduate School of Agricultural & Life Sciences)
2 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Sciences)
3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (Graduate School of Engineering)
4 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์* (Graduate School of Frontier Sciences) (*ยกเว้นสาขาศิลปะ)
5 บัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (Graduate School of Pharmaceutical Sciences)
6 บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี (Graduate School of Information Science and Technology)

ระยะเวลาการรับสมัคร : 1 ธันวาคม 2557 – 10 มีนาคม 2558
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ajinomoto.co.th