สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ระดับป.โท-เอก

ทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.
ทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วงานของรัฐ ประจำปี 2556  (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)   ดังนี้
1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาโท-เอก จำนวน 15 ทุน)
2. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาโท-เอก จำนวน 26 ทุน)
3. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของหน่วยงานรัฐ (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาโท-เอก จำนวน 21 ทุน)
4. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาโท-เอก จำนวน 85 ทุน)
5.ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (GUCAS)ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาโท-เอก จำนวน 3 ทุน )

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -18 ธันวาคม  2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน ก.พ. 47/111 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี
เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th

Add a Comment