สสวท. ให้ทุนเรียนปริญญาโทเข้าโครงการ สควค.

สสวท. ทุนปริญญาโท
สสวท. ทุนปริญญาโท

สสวท.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2560) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนของโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนที่เปิดสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ. เป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ สสวท.  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546  จำนวน 544 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2555 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. จำนวน 12 แห่งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเซียน  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน  มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ปีการศึกษา 2552 – 2555  หรือกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์  มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75  และมีผลการเรียนในวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ CU-TEP ที่เทียบเท่าคะแนน TOEFL paper based test ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน  หรือ IELTS 5.0 คะแนน  ผลคะแนนการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst/  หรือ สสวท. Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2335-5222

Add a Comment