สนญ.ทุนปริญญาโทที่ญี่ปุ่น

ทุนปริญญาโท สนญ
ทุนปริญญาโท สนญ

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครทุน Japanese Government Scholarship with ASCOJA recommendation (FY 2013) ประเภททุนศึกษาต่อปริญญาโท

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
– สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมาคม)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
– ผลการเรียนระดับปริญญาตรี (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
– อายุไม่เกิน 35 ปี (ผู้สมัครต้องเกิดหรือเกิดหลังวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2521 หรือ ค.ศ.1978)
– สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือมีชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
– ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องมีความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทาง Asia Japan Alumni (ASJA)
– เมื่อสำเร็จการศึกษายินดีมาช่วยงานสมาคม (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา)
– ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
-ใบสมัคร (ติดต่อรับใบสมัครด้วยตนเองที่สมาคม) พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-เอกสารรายงานผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
-ปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรี) หรือเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
-เอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ
-เอกสารรับรองระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านภาษาญี่ปุ่น เช่น เอกสารรับรองการสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) จาก Japan Foundation หรือเอกสารรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
-เอกสารการตรวจสุขภาพ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ใช้)

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคม ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 (ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น) หากส่งไปรษณีย์ ใบสมัครต้องมาถึงสมาคมภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ไม่ยึดตามวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์

กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
-สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ พหลโยธิน
-สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ พหลโยธิน

สถานที่ติดต่อขอรับใบสมัคร
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 เลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1000 โทร.0-2357-1241-5 ต่อ22 คุณชุดาพรรณ

ที่มา : http://www.ojsat.or.th

Add a Comment