สถาบัน MIST สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ทุนปริญญาโท

ทุนการศึกษา MIST
ทุนการศึกษา MIST

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดย Masdar Institute of Science and Technology (MIST) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบี ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน 10 คน ที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน GPA มากกว่า 3.0 ในระดับปริญญาตรี คะแนน GRE เท่ากับหรือมากกว่า 155 TOEFL เท่ากับหรือมากกว่า 91 (IBT) หรือI ELTS เท่ากับหรือมากกว่า 6.5
3. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และการรับสมัครได้ที่ www.masdar.ac.ae หรือส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ [email protected] ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 หรือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 117

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาฯ ดังนี้
1. MIST มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ กับทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Agency – IRENA) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงานทดแทน
2. ปัจจุบัน MIST มีความร่วมมือกับ RENA ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา MIST ที่มีผลการเรียนดีสามารถฝึกงานที่ RENA ระหว่างที่กำลังศึกษา
3. MIST ให้ทุนการศึกษาซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมถึงบัตรโดยสารเครื่องบินและเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 พฤศจิกายน 2555
http://www.bic.moe.go.th

Add a Comment