ม.วลัยลักษณ์เปิดรับสมัครทุนป.โท-เอก

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย สำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทางห้องปฏิบัติการฯ มีทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเทอมและค่าทำวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท) และ 3-5 ปี (สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

(1) มีผลการเรียนดีในระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว โดยสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ประมาณเดือน กรกฎาคม 2560) ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้
(3) สนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology) โดยใช้สารธรรมชาติน้ำมันหอมระเหย
(4) สำหรับปริญญาเอกนอกจากมีคุณสมบัติข้างต้นแล้ว หากได้รับเกียรตินิยม (ป.ตรี) หรือ มีผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ในขณะศึกษาปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนให้
(5) อายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.นฤมล มาแทน  โทรศัพท์ 075-672359 E-mail :[email protected]
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://essentialoil.wu.ac.th/