.ม.รังสิต รับนักศึกษาใหม่ พร้อมทุน สควค.

ทุน สควค. ม.รังสิต
ทุน สควค. ม.รังสิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) (ทุน สควค.) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2555 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษาปกติ หรือกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือถ้ากำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชั้นปีที่ 4 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ มีการเรียนในวิชาเอก เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนเข้าโครงการ สควค.
4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ CU-TEP ที่เทียบเท่าคะแนน TOEFL paper based test ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ IELTS 5.0 คะแนน (ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) นับจากวันที่สอบ ถึงวันที่เปิดรับสมัคร
5. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ โครงการ สควค. มหาวิทยาลัยรังสิต  โทร.089-478-8367 อีเมล์ [email protected] หรือ อาจารย์ส่งศรี วรรณเสน โทร.084-911-7363 อีเมล์ [email protected]

Add a Comment