มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ให้ทุนปริญญาโท-เอก เยอรมนี เกือบ 1,000 ทุน

ทุนมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
ทุนมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boll Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านการเมือง จากประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

รายละเอียดของทุน
มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจำนวน 950 ทุนต่อปี (ระดับปริญญาตรีและโทประมาณ 790 ทุน ส่วนทุนระดับปริญญาเอก 160 ทุน) โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

ที่ผ่านมาทุนการศึกษาส่วนใหญ่มอบให้แก่นักศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ขณะนี้มูลนิธิเสนอทุนให้โดยเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

ทุนนี้เสนอโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียนทั่วโลกที่เข้าศึกษาในมหาวิยาลัยของรัฐหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ได้รับการยอมรับ (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือเทียบเท่า) ในประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Fachhochschulen) หรือมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์ (Kunsthochschulen)

 กลุ่มเป้าหมาย
โปรแกรมทุนการศึกษาจัดสรรให้กับนักเรียนนานาชาติ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษคือ นักศึกษาจากยุโรปกลาง/ยุโรปตะวันออก สหภาพยุโรป/กลุ่มประเทศ CIS ซึ่งเป็นรัฐอิสระต่างๆ ที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตรัสเซีย ตะวันออกกลาง/แอฟริกาเหนือ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนภูมิภาคที่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศ

มูลค่าของทุน
ระดับปริญญาโท 750 ยูโร/เดือน ระดับปริญญาเอก 1,000 ยูโร/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ (เช่น มหาวิทยาลัยเน้นภาคปฏิบัติ หรือ Fachhochschule) ในประเทศเยอรมนี ในระยะเวลาที่ให้ทุนการศึกษา
-ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าจบการศึกษาแล้วและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเบื้องต้น เนื่องจากโปรแกรมส่วนใหญ่สนับสนุนนักศึกษาให้เรียนต่อระดับปริญญาโท
-ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี และแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาเยอรมันตามสมควร ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเลือก ทั้งการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ปรกติจะใช้ภาษาเยอรมัน ยกเว้นการสัมภาษณ์อาจใช้ภาษาอังกฤษในบางกรณี
-สำหรับผู้ขอทุนระดับปริญญาโทควรสมัครขอทุนการศึกษาก่อนที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษาหรือสมัครภายในภาคการศึกษาที่ 1 (ภายในกำหนดรับสมัครขอทุน)
-งดเว้นการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ศึกษาในระดับปริญญาโท 1 ปี และไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิก่อนหน้านี้
-สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และจะต้องได้รับการยอมรับในฐานะนักศึกษาปริญญาเอกจากสถาบันเยอรมันการศึกษาชั้นสูง
-ผู้สมัครขอทุนระดับปริญญาเอกซึ่งจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานของมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น รอบแรกภายในวันที่ 1 มีนาคม และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 1 กันยายนของทุกปี

ผู้สนใจโปรดติดต่อสมัครขอทุนที่
Scholarship Department, Heinrich-Boll-Stiftung Studienwerk,
Schumannstr. 8, 10117 Berlin GERMANY
โทรศัพท์ +49 (0)30- 28534-400 โทรสาร +49 (0)30-28534-409
(กรุณาติดต่อวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ระหว่าง 10.00-13.00 น.)

E-mail: [email protected]
Website: www.boell.de/scholarships/scholarships.html

ที่มา – การศึกษาวันนี้

Add a Comment