มจธ. ให้ทุนปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ

มจธ. ให้ทุนปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
มจธ. ให้ทุนปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทพร้อมทุนการศึกษาสาขาทักษะผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปิดรับสมัคร 8 มิถุนายน 2555

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาทักษะผู้ประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnopreneur) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เน้นการสร้างมูลค่าให้กับงานวิจัย และนำองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจ นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง (internship) ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และภาคอุตสาหกรรม เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สวทช (NSTDA) ฯลฯ มหาบัณฑิตจบแล้วสามารถทำงานในภาคธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับแข่งขันในตลาดเสรีอาเซียน หลักสูตรจึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (โดยมีค่าเล่าเรียนเท่ากับหลักสูตรภาษาไทย )

!!สมัครด่วน มีทุนการศึกษาจำนวนจำกัด!!
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา ประธานหลักสูตร
โทร. 02-470-7500 หรือ e-mail : [email protected] หรือติดต่อ
คุณรุ่งอรุณ โทร. 02-470-7705
http://www.bioresources.kmutt.ac.th/pages_sub/academics/academic_BIT.html

Add a Comment