ปัญญาภิวัฒน์ให้ทุนปริญญาโท MBA

ทุนปริญญาโท mba ปัญญาภิวัฒน์
ทุนปริญญาโท mba ปัญญาภิวัฒน์

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ  สำหรับภาคการศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2556

รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท เรียนทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)

วัน-เวลาเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น.

กำหนดการ
รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนและสอบชิงทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้  –  วันที่ 22 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ วันที่  25 มีนาคม 2556
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่  30 – 31 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ วันที่  25 เมษายน 2556
ยืนยันสิทธิ์นักศึกษา/ชำระค่าเล่าเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา / ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ วันที่ 4  พฤษภาคม 2556
เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2556

กิจกรรม MBA First Meet วันที่ 22  –  23 มิถุนายน 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.        :       0-2832-0413, 0-2832-0416, 0-2832-0280
Fax.        :       0-2832-0391
E-Mail   :       [email protected]
Website  :      http://www.pim.ac.th

Add a Comment