นิด้าให้ทุนปริืญญาโทสำหรับสื่อสารมวลชนทุกสาขา

ทุนปริญญาโทนิด้า nida
ทุนปริญญาโทนิด้า nida

NIDA SMMP – NIDA Scholarship for Mass Media Professionals

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเว้นค่าหน่วยกิต) สำหรับสื่อมวลชนทุกสาขา ในระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ จำนวน 4 ทุน ได้แก่
คณะสถิติประยุกต์ จำนวน 1 ทุน (สมัครได้ทุกหลักสูตร)
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม : หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม จำนวน 1 ทุน
หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน
คณะภาษาและการสื่อสาร : หลักสูตรการสื่อสารประยุกต์ จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกในแต่ละหลักสูตร เกณฑ์การคัดเลือกใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษของแต่ละคณะ

หลักฐานการรับสมัคร
1. หลักฐานแสดงวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า พร้อมด้วยใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบรับรองการทำงาน

การติดต่อขอรับทุน
กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร. 0 2727 3340, 0 2727 3347 หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรเทพ คณะสถิติประยุกต์ โทร. 0 2727 3081
คุณอารี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2727 3101 29
คุณทิพย์ คณะภาษาและการสื่อสารฯ โทร. 0 2727 3141

ที่มา : http://news.nida.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=720&Itemid=2

Add a Comment