นิด้าให้ทุนปริญญาโท ครั้งที่ 3/2555

ทุนปริญญาโทนิด้า
ทุนปริญญาโทนิด้า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท ภาคปรกติ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) ครั้งที่ 3/2555 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
คณะที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะภาษาและการสื่อสาร ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
คุณสมบัติเฉพาะ
— คณะบริหารธุรกิจ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนภาคปรกติของสถาบัน โดยได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน ทั้งนี้ คะแนนสอบแต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (คะแนนยังไม่หมดอายุ) หรือมีคะแนน TOEFL 500 (Internet-Based) 61/(Computer-based) 173 (ไม่เกิน 2 ปี) แทนวิชาภาษาอังกฤษ และคะแนน GMAT 450 ขึ้นไป แทนวิชาเฉพาะ 1 (ไม่เกิน 1 ปี)
— คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรเทคโนโลยีการคณะภาษาและการสื่อสาร เฉพาะสาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น หรือเทียบเท่า หรือสอบวัดระดับได้ไม่ต่ำกว่าระดับ N3
 –คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรและองค์การ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.30 ขึ้นไป
 2.ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
คณะที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ ศูนยศึกษาการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (เฉพาะหลักสูตรนิติศาสตร์ผู้สมัครจะต้องเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนําส่งเงินค่าสมัครสอบชําระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 200 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินสมัครสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 6 กันยายน 2555
หลักฐานการสมัคร
1.หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ตามข้อกําหนดของแต่ละคณะ) 1 ฉบับ
2.หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ชุด (สําหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย)
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
5.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
6.หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จํานวน 3 ฉบับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nida.ac.th

Add a Comment