ธ.กสิกรให้ทุนป. โท MBA ปี 2561

ทุนธนาคารกสิกรไทย Young Scholarship 2561

ธนาคารกสิกรไทยให้ทุนการศึกษา Young Scholarship ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน แก่นิสิต/นักศึกษาที่มีความสนใจร่วมงานกับธนาคาร และประสงค์จะศึกษาต่อ MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก เช่น Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), The University of Pennsylvania (Wharton) เป็นต้น โดยธนาคารจะเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และทำงานสร้างเสริมประสบการณ์จริงจากบุคลากรที่เป็นมืออาชีพของธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท และมาร่วมงานกับธนาคารภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทอีกด้วย ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สัญชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
1.2 อยู่ระหว่างศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภายในปี 2561 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 และได้รับเกียรตินิยม

2. เงื่อนไขในการรับทุนของโครงการ

2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องเริ่มทำงานกับธนาคารกสิกรไทย ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่จบการศึกษา และจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของธนาคารนับจากวันที่เริ่มงาน
2.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการให้เข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าร่วมโครงการ Young Scholarship
2.3 การดำเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กำลังศึกษาของผู้ได้รับทุน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร มิฉะนั้นธนาคารมีสิทธิ์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการแก่บุคคลนั้นๆ
2.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันและทำสัญญาการรับทุน
2.5 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับธนาคาร หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษาในระหว่างการรับทุน และหากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า

3. การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อม Upload เอกสารแนบ ได้ที่นี่ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3113 หรือ 0 2470 3149
หรือส่ง e-mail มาที่ [email protected]

*** ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ IQ & 4Q ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561

ทุนปริญญาโท Young Scholarship 2561