ธ.กสิกรให้ทุนเรียนต่อโท ในและต่างประเทศ

ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทย
ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทย

เครือธนาคารกสิกรไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลและตระหนักดีว่า การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ  เครือธนาคารกสิกรไทยจึงริเริ่มนโยบายพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของ เครือธนาคารกสิกรไทยสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนกระทั่งปัจจุบันรวมแล้วกว่า 45 ปี

ทั้งนี้ การให้ทุนการศึกษาเกิดขึ้นจากการที่เครือธนาคารกสิกรไทยได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้าและสังคมมาโดยตลอด จึงต้องการ ตอบแทนสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศชาติ ขณะเดียวกันเครือธนาคารกสิกรไทยก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรต่อไป

ระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศประจำปี 2556 จำนวน 5 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
1. จำนวนทุนและหลักสูตรที่ให้ทุน 5 ทุน จาก 7 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาอังกฤษ (Master of Business Administration – English Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program : MSF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Financial Engineering : MFE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master of Business Administration Program – International Program: IMBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program : MIF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตลาด) ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Marketing : MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
จำนวนทุน
ทุนที่ 1 ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/ จำนวน 3 ทุน
ตลาดทุน/Financial Engineering หรือ ด้าน Computer Science)
ทุนที่ 2 ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/ จำนวน 1 ทุน
ตลาดทุน/Financial Engineering)
ทุนที่ 3 ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การตลาด) จำนวน 1 ทุน
ทุนที่ 4 ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการ/การตลาด) จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา และผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับพนักงานเครือธนาคารกสิกรไทยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based)หรือ 80 คะแนน (Internet-based)หรือ ผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ ผลสอบ CU-TEP อย่างน้อย 75 คะแนน หรือ ผลสอบ TU-GET อย่างน้อย 550 คะแนน
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนของเครือธนาคารกสิกรไทย ศึกษาต่อระดับปริญญาโทมาก่อน
5. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของเครือธนาคารกสิกรไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
6. ผู้ที่เคยทำงานกับเครือธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
7. (กรณีสมัครทุนต่างประเทศ) ผู้สมัครต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 1,100 คะแนนหรือเทียบเท่า สำหรับ สาขาวิชา Financial Engineering ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 มายื่นพร้อมใบสมัคร เว้น แต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

การรับสมัคร
1 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้ – 15 มีนาคม 2556
โดยส่งใบสมัครพร้อม  มาที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ ฯ 10140
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3113
2 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบมากกว่า 1 ทุน และจะต้องเลือกทุนเรียงตามลำดับความสนใจก่อนหลัง
3 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

ที่มา http://www.kasikornbank.com/

Add a Comment