ธ.กรุงไทยให้เรียนต่อป.โท ใน/ต่างประเทศ กว่า 20 ทุน

ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงไทย
ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกชิงทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ  10 ทุน และทุนปริญญาโทต่างประเทศ 10 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนดในสาขาวิชาดังนี้
– Master of Business Administration ด้าน Finance / Marketing / Accounting / Risk Management / Financial Engineering
– ด้าน Human Resource
– ด้าน Management Information System (MIS)
– ด้าน Operations Research
ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน สาขาวิชาดังนี้
– Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
– Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Master of Science in Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
ทุนปริญญาโทต่างประเทศ
ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและ มหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด
ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคาร กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนปริญญาโทในประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ เทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบดังต่อไปนี้
– ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet- based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0
– ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative
ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ผลสอบ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือ TOEFL ไม่ น้อยกว่า 173 คะแนน (Computer-based) หรือ 65 คะแนน (Internet- based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 หรือ ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน

– มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด
– ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
– สถานภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)
– ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2556
– ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน
– ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จ และมีความเป็นผู้นา
– มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง
– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
– เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

สาหรับผู้สมัครรับทุนสามารถสมัครได้ ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 15 มีนาคม 2556

โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทุน ได้ที่
งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงไทย
อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2208-7704, 7736, 7796
หมายเหตุ ต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองในวันและเวลาทาการ ไม่รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

ที่มา http://www.ktb.co.th/

Add a Comment