ทุน KAAD มอบให้เรียนต่อปริญญาโท-เอก

ทุนปริญญาโท-เอก KAAD
ทุนปริญญาโท-เอก KAAD

สาขาวิชาที่ให้ทุน: ไม่จำกัดสาขาวิชา
แต่คณะกรรมการกองทุนมุ่งพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรและสาขาวิชาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเฟ้นผู้สมัครเรียนต่อระดับปริญญาเอก จะพิจารณาจากหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่มีแนวทางในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างชัดเจน แต่ไม่ได้มองข้ามการสร้างสรรค์และพัฒนาด้านวัฒนธรรม ปรัชญา ภาษา และอื่น ๆ

  จำนวนทุน: ไม่จำกัดจำนวนทุน
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับทุนจะต้องมาจากประเทศกำลังพัฒนาในอัฟริกา เอเชีย ตะวันออกกลาง หรือละตินอเมริกา

มูลค่าทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการทุนการศึกษา)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้รับทุนจะต้องมาจากประเทศกำลังพัฒนาในอัฟริกา เอเชีย ตะวันออกกลาง หรือละตินอเมริกา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในประเทศบ้านเกิด

มีความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี หรือทำโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก (ระยะเวลา 2-6 เดือนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย) ที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี

ผู้สมัครที่นับถือคริสเตียนคาทอลิก (หรือเป็นสมาชิกนิกายในศาสนาคริสต์) จะได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน แต่ผู้สมัครจากศาสนาอื่น ๆ สามารถสมัครขอรับทุนได้

  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ผู้สมัครควรจะอายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (4 ปี) หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ ผลการเรียนดี มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
ผู้สมัครควรจะอายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการทำวิจัยปริญญานิพนธ์

ผลการเรียนดีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  เขียนโครงร่างหัวข้อปริญญานิพนธ์ ความยาวไม่เกิน 5 หน้า

นอกจากนี้ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาเยอรมันดี KAAD อาจให้ทุนเป็นค่าเล่าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมนี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

สามารถสมัครขอรับทุนได้ ยื่นสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
http://kaad.de/1/scholarships/scholarship-program-1/

Add a Comment