ทุน Franco-Thai Scholarship program

ทุน Franco-Thai
ทุน Franco-Thai

ทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) – Franco-Thai Scholarship program (French Government grants from the French Embassy in Thailand) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2556/2557

รายละเอียดหลักสูตร
โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
– ทุนแบบไม่เต็มจำนวน
– ทุนแบบเต็มจำนวน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน  ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน
ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ระยะเวลา
สำหรับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาในช่วงระยะเวลา 10 เดือน (หรือชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาโท) อย่างไรก็ตามบางกรณีที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่ 1 อาจได้รับทุนเป็นเวลา 2 ปี
สำหรับปริญญาเอก จะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนต้องทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุน

คุณสมบัติ
เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
ตั้งใจไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโทและเอก
ทักษะภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม
ความเป็นเลิศทางการศึกษา ประวัติผลการเรียน
แรงจูงใจและเป้าหมายของผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัคร
ทุนการศึกษา Franco-Thai เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงต้นกุมภาพันธ์ปีถัดไป ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากเอกสารเท่านั้นจะได้รับเรียกเข้าสัมภาษณ์
**ทุนนี้เปิดให้ส่งเอกสารและสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
CampusFrance Thailand สถานทูตฝรั่งเศส
ตึกกสท. ชั้น 23 ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2 627 2112-4

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ทางออนไลน์เท่านั้นในเวบไซต์
http://www.francothai-science.org/scholarships/

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Add a Comment