ทุน Anand Scholarship

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย Anand Scholarship

Anand Scholarship

Anand Scholarship ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอานันท์ ปันยารชุน เนื่องในโอกาสที่ได้รับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก University of Victoria แคนาดา ในปี 1993 ซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับต่อสาธารณชนของประเทศไทย ซึ่งการก่อตั้งกองทุนนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำในไทย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาและนักวิจัยของไทย ได้ศึกษาวิจัย ณ University of Victoria

คุณสมบัติ

นักศึกษา ได้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น
นักวิจัย – UVic faculty member with research in Thailand

การสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ลิงค์ที่มาของทุนการศึกษา