ทุนไอเฟล Eiffel scholarships 2013-2014

ทุนไอเฟล Eiffel scholarship
ทุนไอเฟล Eiffel scholarship

กระทรวงการต่างประเทศของประเทศฝรั่งเศสเริ่มเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาที่เรียกว่าทุนไอเฟลตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนสถาบันการศึกษาในก้าวสู่ความเป็นสากล และเพื่อดึงดูดนักศึกษาในประเทศต่างๆให้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฏหมาย และบริหารการจัดการ

1. ระยะเวลาของโครงการ

หลักสูตรปริญญาโท
ทุนไอเฟลครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมไปจนถึงเรียนจบปริญญา นอกเหนือจากหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางภาษา ระยะเวลาที่ให้ทุน คือ 12 เดือนสำหรับระดับ M2 และ24 เดือนสำหรับระดับ M1 และM2 และ 36 เดือนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ ทุนจะครอบคลุมหลักสูตรภาษา 2 เดือนเป็นการปรับความพร้อมในการเข้าเรียน

สถาบันการศึกษาที่ยื่นเรื่องทุน จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหลักสูตรรวมทั้งองค์ประกอบของการฝึกปฏิบัติภาคบังคับ การฝึกอบรมที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรภาคบังคับจะไม่รวมอยู่ในโครงการทุน

หลักสูตรปริญญาเอก
ทุนครอบคลุมการเรียนระดับปริญญาเอกถึง 10 เดือน การเรียนภาษาควบคู่กับหลักสูตรปริญญาอาจทำได้กรณีที่เป็นด้านกฏหมายหรือรัฐศาสตร์ และได้รับการร้องขอจากสถาบัน แต่ถ้าเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จะทำไม่ได้

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ นักศึกษาด้านกฏหมายและรัฐศาสตร์อาจแบ่งรับทุนเป็น 3 ช่วง ในระยะเวลาของหลักสูตร 3 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงละ 3-4 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับเงินค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแค่รอบเดียวเท่านั้น

สถาบันต้องแจ้งหน่วยงาน Campus France ทันทีถ้ามีเหตุการณ์ใดที่ทำให้ต้องชะลอการจบหลักสูตร

2. จำนวนเงินทุนการศึกษา

ทุนไอเฟลไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ดังนั้นสถาบันการศึกษามีสิทธิ์เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาในส่วนของเงื่อนไขทางการเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนในสถาบันของรัฐได้รับการยกเว้นอยู่แล้วสำหรับนักเรียนทุน

หลักสูตรปริญญาโท : ผู้รับทุนจะได้รับเงินก้อนเดือนละ 1181 ยูโร นอกจากนี้โปรแกรมทุนยังครอบคลุมถึงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ผู้รับทุนอาจได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช้าบ้านเพิ่มเติมด้วย

หลักสูตรปริญญาเอก : ผู้รับทุนจะได้รับเงินป็นจำนวน 1400 ยูโรต่อเดือน และโปรแกรมทุนยังคลอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ผู้รับทุนอาจได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าที่พักเช่นเดียวกัน

การจ่ายเงิน : โอนผ่านบัญชีธนาคารในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นผู้รับทุนต้องเปิดบัญชีธนาคารทันทีที่เริ่มหลักสูตร ผู้รับทุนทุกคนต้องแจ้งเลขบัญชีเข้าไปที่ Campus France ปารีส

II เงินช่วยเหลืออื่นๆ
1. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมค่าที่พัก

ที่พักเอกชน : ในกรณีที่คุณได้ที่พักของเอกชนที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย และคุณเป็นผู้หาที่พักด้วยตนเอง คุณมีสิทธิ์ขอเงินช่วยเหลือค่าที่พักเพิ่มเติมได้ เพียงแสดงใบเสร็จค่าเช่าที่ระบุชื่อนามสกุล/ที่อยู่ของคุณและเจ้าของที่พัก

อัตราค่าที่พัก : เงินช่วยเหลือค่าที่พัก 115 ยูโรต่อเดือน

กรณีพิเศสสำหรับนักศึกษาในปารีสและชานเมืองใกล้เคียง : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2003 เป็นต้นมา นักศึกษาที่พักในห้องพักที่จองโดย Campus France และอยู่ภายใต้ข้อตกลง จะไม่ได้รับเงินจำนวน 115 ยูโร เนื่องจากค่าเข้าส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือจากโครงการทุนแล้ว อย่างไรก็ตามจำนวนเงินช่วยเหลือจะแตกต่างออกไปตามแต่ละที่พัก

การระงับเงินช่วยเหลือค่าที่พัก : ในกรณีที่คุณเข้าเรียนในต่างประเทศและไม่เก็บที่พักในประเทศฝรั่งเศสไว้ การให้เงินช่วยเหลือจะถูกระงับทันที

2. ค่าเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

ค่าเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศ โดย Campus France เป็นผู้ออกตั๋วให้

กรณีพิเศษ : สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฏหมายและรัฐศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติให้แบ่งรับเงินทุนเป็นช่วงๆ จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับเพียงรอบเดียวเท่านั้น

*การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดไม่ได้รับเงินทุน

ค่าเดินทางกลับออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยมี Campus France เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้รับทุนต้องสอบถามรายละเอียดจาก Campus France หลายเดือนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

3. การเรียนหรือการทำวิจัยนอกประเทศฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษาปริญญาโทหรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ทุนไอเฟลอาจให้เงินทุนสำหรับการเดินทางที่มีความจำเป็นตามหลักสูตรที่ได้รับทุน จะได้รับเฉพาะเงินช่วยเหลือรายเดือน โดยผู้รับทุนจะต้องยื่นจดหมายจากผู้ประสานงานหลักสูตรซึ่งระบุถึงรายละเอียดต่างๆดังนี้ :
– เหตุผลในการเดินทาง
– สถานที่เรียนหรือทำวิจัย (ชื่อและที่อยู่ขององค์กร รายชื่อของผู้รับผิดชอบในองค์กร)
– ระยะเวลาในการเดินทาง (วันเดินทางไปและกลับ)

การฝึกงาน : ทุนครอบคลุมเฉพาะการฝึกงานภาคบังคับตามหลักสูตรเท่านั้น

ก่อนเริ่มต้นคอร์สเรียน คุณต้องทำจดหมายจากสถาบันต้นสังกัดที่ระบุระยะเวลา สถานที่ และการชำระเงิน

สำหรับการให้ทุนในส่วนของการฝึกงาน การจ่ายเงินจะขึ้นกับจำนวนเงินที่คุณได้รับขณะฝึกงาน คุณต้องยื่นสำเนาสัญญาการฝึกงานซึ่งระบุจำนวนเงินที่คุณจะได้รับระหว่างฝึกงาน หากคุณไม่มีเอกสารดังกล่าว Campus France มีสิทธิ์ที่จะระงับการจ่ายเบี้ยเลี้ยงของคุณ

III ค่ารักษาพยาบาล
หากคุณมีอายุไม่ถึง 28 ปีบริบูรณ์และศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ได้รับการอนุมัติจากระบบประกันสุขภาพ คุณจะได้รับสิทธิในการคุ้มครองโดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าประกันสุขภาพ

นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องมีประกันสำหรับนักเรียน ซึ่ง Campus France จะจ่ายเงินคืนให้คุณสูงสุด 264 ยูโร โดยต้องยื่นหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับเบี้ยประกันรายปี

ในกรณีที่คุณสมบัติของผู้รับทุนไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของแผนประกันสุขภาพ Campus France จะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพของ Campus France ครอบคลุมเฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงครอบครัว

ในกรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

– ในช่วง 2 เดือนแรก เบี้ยเลี้ยงรายเดือนและค่าที่พักจะถูกเก็บไว้

– หลังจาก 2 เดือนแรก เบี้ยเลี้ยงจะถูกหักครึ่งหนึ่ง ค่าที่พักยังถูกเก็บไว้อีก 2 เดือน

– จากเดือนที่ 5 เป็นต้นไป เงินเบี้ยเลี้ยงจะถูกพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป

IV ข้อบังคับ
ทุนไอเฟลมอบให้กับหลักสูตรที่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ล่วงหน้าแล้ว

ผู้รับทุนจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดหลักสูตร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าสอบและต้องปฏิบัติตัวตามกฏของสถาบันอย่างเคร่งครัด

กระทรวงการต่างประเทศมีสิทธิ์ในการระงับการให้ทุนในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและจุดประสงค์ของทุนไอเฟล

ผู้รับทุนในระดับปริญญาโทต้องแสดงหลักฐานการเข้าศึกษาในปีนั้นๆให้กับ Campus France ตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษา

ผู้รับทุนในระดับปริญญาโทต้องแจ้งให้ Campus France ทราบเมื่อมีการฝึกงานหรือการฝึกปฏิบัติงานนอกประเทศ

Campus France พร้อมให้การช่วยเหลือคุณขณะที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คุณสามารถติดต่อหน่วยงานได้ทุกเมื่อหากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ (สุขภาพ การเรียน เป็นต้น)

V การพักผ่อนและสันทนาการ

Campus France จัดกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนทุน อาทิ

– การท่องเที่ยวสุดสัปดาห์ เพื่อให้คุณได้พักผ่อนในช่วงวันหยุด ได้พบปะกับนักเรียนทุนคนอื่นๆ และได้ตื่นตาตื่นใจกับแคว้นต่างๆในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆในยุโรป
– กิจกรรมกีฬา
– การแสดงต่างๆ ที่เปิดให้คุณรู้จักวัฒนธรรมฝรั่งเศส

 เปิดรับสมัครออนไลน์ : 26 กันยายน 2555 – 9 มกราคม 2556

ติดต่อหน่วยงาน 

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ
ชั้น 23 อาคาร กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
โทร 02-627 2112-4
แฟกซ์ 02-627 2130

ที่มา http://www.thailande.campusfrance.org/th/node/140594 

Add a Comment