ทุนส่งเสริมการผลิตครู เรียนต่อป.โท

ทุน สสวท.
ทุน สสวท.

สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา แบบประกันการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2556
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในปีการศึกษา 2552-2555 สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัคร ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

รับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2555
สอบถามได้ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) โทร.0-2392-4021 ต่อ 2308, 2313-14
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www3.ipst.ac.th/stt4youth/news/file_link/13463955211.pdf

Add a Comment