ทุนระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (TAIST-Tokyo Tech)

ทุนปริญญาโทวิศวะ TAIST-Tokyo Tech

ทุนระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo Tech)

โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology: TAIST-Tokyo Tech) รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech ระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรม [International Program] โครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. KMITL KMUTT KU SIIT และ Tokyo Institute of Technology , JAPAN

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering; AE)
  2. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems; ICTES)
  3. วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากร เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Energy and Resources engineering; SERE)

– รับจำนวน 30 ทุนต่อหลักสูตร
– ทุน Tuition fee 240,000 บาท ต่อ /2ปี
– การเรียนการสอนที่ สวทช.
– นศ.ทุน TAIST-Tokyo Tech สามารถลงทะเบียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง (Certificate on Rail Transportation;RT) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดการสมัคร/คุณสมบัติผู้สมัคร เพิ่มเติมที่
https://www.nstda.or.th/…/79-test-cat…/75-admission2018.html

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักสูตร AE ปิดรับสมัคร 12 มีนาคม 2561 และหลักสูตร ICTES และ SERE ปิดรับสมัคร 19 มีนาคม 2561

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ http://www.biotec.or.th/taist/login.php
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : [email protected]
Tel. 02-564-7000 Ext. 1257, 1610 or 02-564-8016 to 18

ที่มา : https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/