ทุนป.โท University College Dublin

ทุนปริญญาโท University College Dublin
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ภายใต้ทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ จะต้องเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 นิสิตสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship/king/college-dublin

สำหรับการสมัครนิสิตสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินที่ http://www.ucd.ie/international/apply ในหัวข้อ Global Excellence Graduate Scholarship จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามที่

คุณสาวิตรี  ภิรมย์กิจ
สำนักงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช.
โทร. 02-564-7000 ต่อ 81874 หรืออีเมล์ [email protected]

ที่มาแหล่งทุนการศึกษา