ธ.กรุงเทพให้ทุนป.โท ในและนอก ปี 2018

ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2561
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน (รวม 23 ทุน)

รายละเอียดทุน

ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุน
– สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance
– สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering

ประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน
– สาขาวิชา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future, Cyber Security, Innovation, Entrepreneur

ประเทศจีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ รวม 4 ทุน
– สาขาวิชา MBA

ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุน

– สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full Time)
Master of Business Administration Program

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)
Master of Business Administration Program
Master of Computer Science and Information Technology
Master of Science in Finance
Master Program in Financial Engineering
Master of Arts in Business and Managerial Economics

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Flexible Time)
The Master of Business Administration
Master in Finance
Master of Science in Marketing

– มหาวิทยาลัยมหิดล (Flexible Time)
Master of Business Administration Program
Master of Management in Entrepreneurship Management
Master of Management in Corporate Finance
Master of Science Program in Cyber Security and Information Assurance

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Full Time)
Master of Science Program in Computer Engineering

คุณสมบัติผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6
8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงาน ให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

การรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/forms/Lzle75HllUq4Twgx2 และดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 30 เมษายน 2561
ที่ www.bangkokbank.com/Scholarships โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

แหล่งที่มาทุนการศึกษา