ทุนปริญญาโท Leiden University เนเธอร์แลนด์

Leiden University
Leiden University

มหาวิทยาลัยไลเดน (Leiden University) ประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี และมีความประสงค์จะศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ในปีการศึกษา 2012

 ระยะเวลาการให้ทุน ตามที่กำหนดในหลักสูตร ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน หรือ 24 เดือน เนื่องจากทุนการศึกษา Leiden University Excellence Scholarship เป็นทุนไม่เต็มจำนวน นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายสมทบในการศึกษาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง
ทุนแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
-Platinum ค่าเล่าเรียนหักค่าเช่าที่พัก มีค่าครองชีพ 10,000 ยูโร
-Gold ค่าเล่าเรียนหักค่าเช่าที่พัก
-Silver ค่าเล่าเรียน 75%
-Bronze ค่าเล่าเรียน 50%
-Ivory ค่าเล่าเรียน 25 %
 ประเภทและจำนวนทุนขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคณะ การพิจารณาประเภทของทุนที่ได้รับจะไม่เกี่ยวข้องกับระดับผลการเรียนของนักศึกษา
หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนจะลดลงจากการหักค่าเช่าที่พัก ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภท Platinum หรือ Gold ต้องรับผิดชอบค่าเช่าที่พักเอง
ทั้งนี้ ผู้ขอทุนต้องแสดงหลักฐานรับรองฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนค่าใช้ จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา จำเป็นต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์
นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแล้ว นักศึกษาต้องตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายปีละ 10,000-14,000 ยูโร ครอบคลุมค่าเช่าที่พัก ประกันสุขภาพ ค่าครองชีพ หนังสือเรียน และค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละคน
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาที่ กำลังสมัคร ต้องไม่เคยได้วุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันจากมหาวิทยาลัยไลเดน ศึกษาข้อมูลระบบทุนการศึกษาในเนเธอร์แลนด์ได้ที่ www.ib-groep.nl
สำหรับหลักสูตรที่สามารถสมัครได้ในรอบวันที่ 15 ตุลาคม 2555 คือ Master of Laws: Advanced Studies in Air and Space Law
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครขอทุนในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 มีดังนี้
Master of Laws: Advanced Studies in European and International Business Law
Master of Laws: Advanced Studies in International Tax Law
Master of Laws: Advanced Studies in Public International Law
MSc in International Relations and Diplomacy
 ช่วงเวลาการสมัคร
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เปิดภาคเรียนเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป
เอกสารประกอบการสมัครขอทุนการศึกษา ได้แก่ จดหมายแสดงเจตจำนงขอรับทุนการศึกษาไม่เกิน 500 คำ โดยพิมพ์ใน Word และแนบไฟล์ไปกับใบสมัครผ่านทางออนไลน์ สำหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนเป็นเกณฑ์
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาให้กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้ที่ www.leidenuniv.nl/en/studyinleiden/lexs.htm
ข้อมูลดีๆ จาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

Add a Comment