จุฬาให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอก ต่างประเทศ

จุฬาให้ทุนปริญญาโท เอก การบัญชี
จุฬาให้ทุนปริญญาโท เอก การบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม หรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อสอบคัดเลือกให้ทุนพัฒนาวิชาการ ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย ในต่างประเทศ

ประเภททุนและสาขาวิชา
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (การประกันวินาศภัย)

คุณสมบัติผู้รับทุน
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำว่า 3.25 และมีอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
2.ไม่มีข้อผูกพันกับทุนอื่น มีความสามารถทางวิชาการดีเด่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

การสมัคร
ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนึ้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555
ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.0-218-5773 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acc.chula.ac.th

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับทุนดังนี้
– ค่าติดต่อหาสถานศึกษา ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 5 มหาวิทยาลัย
– ค่าเดินทางไป-กลับชั้นประหยัด  – ค่าเล่าเรียน  – ค่าใช้จ่ายรายเดือน
– ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา
– ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าประกันสุขภาพ
หมายเหตุ: คณะจะจ่ายค่าเดินทางไป-กลับให้แก่ผู้ได้รับทุน ส่วนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นั้นจะจ่ายผ่าน ก.พ.ในอัตราที่ ก.พ.กำหนด

ระยะเวลาการให้ทุน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะอนุมัติทุนการศึกษาเป็นปีต่อปี โดยจะให้ทุนติดต่อกันจนสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี

การทำสัญญา
ผู้สมัครรับทุนจะต้องทำสัญญาตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาชั้นสูง ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2533 โดยมีผู้ค้ำประกันตามแบบที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดและต้องปฏิบัติระหว่างการศึกษา ดังนี้
1.ผู้ได้รับทุนการศึกษาส่งเผยการศึกษาและรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาต่อคณะเป็นประจำทุกภาคการศึกษา
2.ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องศึกษาในสาขาวิชาและสถานที่ศึกษาที่ได้รับทุน และในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนสาขาวิชา หรือสถานที่ศึกษา จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะก่อน
3.ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องไม่รับทุนอื่น หรือทำงานอื่น ไม่ว่าจะได้รับเงินค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะก่อน
4.ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องศึกษาให้สำเร็จโดยเร็วและเดินทางกลับทันที่เมื่อสำเร็จการศึกษา
5.ผู้ได้รับทุนการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในคณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามเท่าของเวลาที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ นับจากวันที่เริ่มรับทุน ในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษา และ/หรือไม่กลับเข้าปฏิบัติงานในคณะด้วยเหตุผลอันไม่สมควร ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนคืนแก่คณะเป็นจำนวนเงินสามเท่า หากการชำระเงินคืนต้องจ่ายช้าเพราะเหตุใดก็ดี ระยะเวลาที่ล่าช้านี้คณะจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ให้แก่คณะ

การเพิกถอนทุนการศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุนดังนี้
1.ผลการศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจ
2.ประพฤติตัวไม่สมควร
3.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศของคณะ

ผู้สนใจสมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีอายุไม่เกิน 30 ปี สามารถสมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555
ดูรายละเอียดและขอรับใบสมัครที่เว็บไซต์ www.acc.chula.ac.th หรือโทร.02218-577

Add a Comment