จุฬาฯให้ทุนปริญญาโท-เอก รวมกว่า 2,000 ทุน

จุฬาให้ทุนปริญญาโท เอก
จุฬาให้ทุนปริญญาโท เอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556  จำนวนรวมกว่า 2,000 ทุน

เงินทุนและระยะเวลาการรับทุน
1. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต) เป็นเวลา 5 ปี ดังนี้
-อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)
-ค่าวัสดุเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 7,500 บาท
-เงินเดือน เดือนละ 8,000 บาท (จำนวน 12 เดือน มิถุนายน-พฤษภาคม)

2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต) เป็นเวลา 3 ปี ดังนี้
-อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)
-ค่าวัสดุเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 7,500 บาท
-เงินเดือน เดือนละ 8,000 บาท

3. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการบริหารแบบต่อเนื่องและได้รับอนุมัติ ให้เปลี่ยนระดับจากปริญญามหาบัณฑิตเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิต) เป็นเวลา 3 ปี ดังนี้
-อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)
-ค่าวัสดุเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 7,500 บาท
-เงินเดือน เดือนละ 8,000 บาท

4. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
-อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)
-เงินเดือน เดือนละ 6,000 บาท

คุณสมบัติ
– เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิต หรือ
– เป็นนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรที่มีการบริหารแบบต่อเนื่อง ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 จะขอรับทุนได้ก็ต่อเมื่อนิสิตสอบวัดคุณสมบัติผ่านและได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 สำหรับการคัดเลือก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 สำหรับการคัดเลือก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
– มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ และหลักสูตรได้คัดเลือกรับเข้าศึกษาแล้ว
-เป็นนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์

การสมัคร
กรอกข้อมูลออนไลน์ที่ www.grad.chula.ac.th (เมนูทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย) ได้ตั้งแต่บัดนี้
ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 และภาคการศึกษาปลายภายในวันที่ 27 กันยายน 2556
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2218-3502-5
http://www.grad.chula.ac.th/main.php

Add a Comment