ก.พ.ให้ทุนรัฐบาลเรียนต่อป.โท-เอก

ทุน ก.พ.
ทุน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่สนใจ ขอให้ศึกษาประกาศรับสมัคร และติดต่อขอทราบรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกที่ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน

ทุนการศึกษาที่ทำการเปิดรับ
ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม)  (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
ผู้สนใจสมัครต้องติดต่อไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สังกัด และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1 เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามมาตรา 18 (ก) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ท าหน้าที่สอนและวิจัย เทียบได้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามมาตรา 18 (ก) โดยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท โดยมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
4 เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ยกเว้นผู้ที่ลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว
5 เป็นผู้้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่น ไม่ว่าได้รับทุนแบบเต็มจำนวนหรือได้รับทุนแบบบางส่วน
6 กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้อยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้
7 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(1) เป็นผู้กำลังศึกษาร ะดับปริญญาโท  หรือเอกในสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเจ้าสังกัดมีความจำเป็นเร่งด่วน ในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้หรือ
(2)  เป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเจ้าสังกัดมีความจ าเป็นเร่งด่วน จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ และต้องเดินทางไปศึกษาภายในเดือนกันยายน 2556

ประกาศรับสมัคร

Click to access Uacceptc.pdf

ใบสมัคร

Click to access application_Uaccept.pdf


ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม)

(ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง)
กำหนดปิดรับสมัครทางไปรษณีย์หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงโดยปฏิบัติราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
4 เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ยกเว้นผู้ที่ลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว
5 เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นไม่ว่าได้รับทุนแบบเต็มจำนวน หรือได้รับทุนแบบบางส่วน
6 กรณีผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้อยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้
7 เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอ สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ
8 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(1) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการภัยพิบัติ Climate Change หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ หรือ
(2) เป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาการบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการภัยพิบัติ Climate Change หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยจะต้องเดินทางไปศึกษาภายในเดือนกันยายน 2556

ประกาศรับสมัคร

Click to access announce_HiPPs.pdf

ใบสมัคร

Click to access application_HiPPs.pdf

ที่มา  :  www.ocsc.go.th

Add a Comment