ก.พ. รับสมัครทุนปริญญาโท ผู้มีศักยภาพสูง

ทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.
ทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับ ป.โท ทั้งในหรือต่างประเทศ จำนวน 93 ทุน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558 จำนวน 93 ทุน
ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2557 – 13 มกราคม 2558 ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://uis.ocsc.go.th

กำหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
– ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
– ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

ข้อผูกพันในการรับทุน
1. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรับทุนทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2
2. เมื่อสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
3. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
4. ในระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบของผู้รับทุน หรืองานสำคัญอื่นของส่วนราชการ

ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาในประเทศ ในปีการศึกษา 2558 และมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 13 มกราคม 2558 ในสาขาวิชาดังนี้
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75
1.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
3. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
4. สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 6 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

หลักสูตรการสอบ
1. สอบข้อเขียน : วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
2. ประเมินความเหมาะสมในการรับทุน

ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบได้ทาง Internetในเว็บไซต์ http://uis.ocsc.go.th