RMITออสเตรเลียให้ทุนปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที (RMIT University)  ออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2013

ทุนนี้มอบให้แก่นักศึกษาที่ดำเนินโครงการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ มูลค่าทุนละ 15,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน รวมทั้งมีค่าตอบแทนให้ผู้รับทุนที่สมัครเป็นผู้ช่วยสอนตามเงื่อนของทุนการศึกษานี้

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยสามารถเลือกงานวิจัยที่สนใจได้ตามหัวข้อ ต่อไปนี้
-Information Storage, Analysis and Retrieval
-Intelligent Systems
-Software Engineering
-Distributed Systems and Networking
คุณสมบัติผู้สมัคร
ต้องเป็นนักเรียนนานาชาติ ไม่เป็นพลเมืองหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเทียบเท่า (เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ มีผลคะแนน IELTS 6.5-7.0 เป็นอย่างน้อย
ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นศักยภาพการทำโครงการวิจัยระดับปริญญาเอก โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เช่น วิทยานิพนธ์ ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ หรือบทความในวารสารวิชาการ
หากผู้สมัครเป็นนักเรียนดีเด่นที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งตัวอย่างของงานเขียน อาจจะเป็นการเขียนรายงานเพื่อจบการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัยหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบของไฟล์ข้อมูลที่จะยื่นสมัครออนไลน์ต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF รวมทั้งใบแสดงผลการเรียนทุกระดับ ประวัติส่วนตัว และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สมัครออนไลน์ได้ที่ E-mail: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 (เปิดเรียนเทอมแรกในปีการศึกษา 2013)
ผู้สนใจสามารถติดต่อ School of Computer Science and Information Technology, RMIT University, GPO Box 2476, Melbourne, Victoria 3001, Australia Tel.+61 3 9925 2348 Fax +61 3 9662 1617 E- mail: [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.rmit.edu.au/browse;ID=3alnwrva3ybs

 

ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com

Add a Comment