รัฐบาลอินเดียมอบทุนระดับปริญญาเอก กว่า 1,000 ทุน

ทุนรัฐบาลอินเดีย ระดับปริญญาเอก
รัฐบาลอินเดียทุ่มงบประมาณกว่า 3,000 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 1,284 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถทุนมนุษย์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียที่ใหญ่ที่สุด โดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1,000 ทุน ให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian Institute of Technology (IIT) ทั้ง 23 แห่งในอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอินเดีย มีอัตรารับเข้าสมัครเรียนเพียงร้อยละ 0.3 หรือประมาณ 3,000 คน จากผู้สมัครเรียนกว่า 1 ล้านคนต่อปี โดยมหาวิทยาลัยเครือนี้มีการเรียนการสอนที่เน้นทั้งวิชาการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมถึงได้รับการจัดอันดับในลำดับต้น ๆ ของโลกด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย โดยเฉพาะในสาขา
(1) Artificial Intelligence
(2) Machine learning
(3) Advance manufacturing techniques
(4) Energy efficient storage และ
(5) Targeted drugs

ทุนระดับปริญญาเอกของรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุนในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
(1) ระยะที่ 1 – ปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 250 ทุน (เริ่มต้นการศึกษาในเดือนมกราคม 2563)
(2) ระยะที่ 2 – ปีการศึกษา 2564 – 2565 จำนวน 300 ทุน
(3) ระยะที่ 3 – ปีการศึกษา 2565 – 2566 จำนวน 450 ทุน

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาปริญญาเอก (ไม่เกิน 5 ปี)
ประกอบด้วย (1) ค่าเล่าเรียน (2) ค่าใช้จ่ายประจำเดือน แบ่งเป็น (ก) ช่วง 2 ปีแรก จำนวน 31,000 รูปี และ (ข) ช่วงปีที่ 3 – 5 จำนวน 35,000 รูปี (3) ทุนวิจัย อาทิ ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ และค่าอุปกรณ์ ไม่เกิน 170,000 รูปี (4) ที่พัก ซึ่งในกรณีที่มหาวิทยาลัย IIT ที่จะไปศึกษาไม่มีหรือไม่สามารถจัดหาหอพักนักศึกษาให้ได้ รัฐบาลอินเดียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 24 ของค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ได้รับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ค่าครองชีพของแต่ละเมืองที่รัฐบาลอินเดียกำหนดด้วย

การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นไปตามดำริของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ซึ่งได้ประกาศไว้ต่อหน้าประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศอาเซียนเมื่อคราวการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดียในโอกาสครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงและความพยายามของอินเดียอย่างต่อเนื่องในการดำเนินนโยบาย Act East เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมโยงระดับประชาชนต่อประชาชน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีเห็นว่า ทุนการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสอันดีที่คนไทยและประชาคมอาเซียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับโครงการพัฒนาประเทศที่มีความสำคัญ อาทิ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) โดยเฉพาะในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) รวมถึงยังเพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และในบริบทของอินโด-แปซิฟิกได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัยระหว่างไทยกับอินเดียให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในไทยและอินเดีย รวมถึงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกไปด้วยกัน อันจะนำพามาซึ่งความสงบสุขและสันติภาพในทั้งภูมิภาคและโลกได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มและ/หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://asean.iitd.ac.in ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา