พสวท ให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปี 2561

พสวท ทุนปริญญาเอก
สถาบันส่งเสริการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถสูง เพื่อสอบคัดเลือกรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวน ทุน และสาขาวิชา

จำนวน 2 ทุน ในระดับปริญญาเอก ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต หรือสาขาวิชาที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ ให้ความเห็นชอบ

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่าย พสวท. (http://dpst.ipst.ac.th) โทร 02 392 4021 ต่อ 2308 หรือ 2312