ทุนรัฐบาลเกาหลี ณ Sungkyunkwan University

ทุนรัฐบาลเกาหลี ณ Sungkyunkwan University

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่า ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 สาธารณรัฐเกาหลี ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ซึ่งมุ่งเน้นใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ Supercapacitor, Graphene และ Three-dimensional Printing technology จำนวน 5 ทุน โดยเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th