ทุนปริญญาเอก NGS Scholarship สิงคโปร์

ทุนปริญญาเอก NGS Scholarship
ทุนปริญญาเอก NGS Scholarship

National University of Singapore (NUS) ให้ทุนปริญญาเอก NGS Scholarship (NGSS) สำหรับนักศึกษาที่ความรู้ ความสามารถสูง  ประกอบกับมีทัศนคติในเชิงนวัตกรรม และมีศักยภาพสูงในการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก

มูลค่าทุนการศึกษา
– ค่าใช้จ่าย เดือนละ 3,200 Singapore Dollars
– รวมค่าคอมพิวเตอร์ ค่าหนังสือ ค่าการประชุม สัมมนาต่างๆ

คุณสมบัติ
– เปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วโลก
– มีความมุ่งหวังในการทำวิจัย
– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้วยเกียรตินิยมอันดับ2 หรือเที่ยบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ผลคะแนน GRE
– ผลคะแนน TOEFL

ผู้ที่ได้รับทุนนี้ จะไม่สามารถสมัครทุน the President’s Graduate Fellowship (PGF)ได้
และจะต้องรักษาผลการเรียนให้เป็นที่น่าพึงพอใจ ในทุกๆ ภาคการศึกษา

สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่นี่ Click here t
หมดเขตรับสมัคร (AY2013/14 Semester 1) : 15 พฤศจกิายน  2012

ที่มา http://www.nus.edu.sg/ngs/NGSS.html